Ús de l’herbari

 
Visites a l’herbari
 • L’herbari BC disposa d’una sala de consulta destinada a aquells investigadors que vulguin estudiar el seu fons. Aquesta consulta queda restringida només als investigadors d’institucions científiques reconegudes.
 • Per a concertar la visita cal contactar amb antelació amb el conservador de l’herbari BC, la Dra. Neus Ibáñez, ja sigui per telèfon (93 289 06 11) o per correu electrònic (nibanez@ibb.csic.es).
 • És important indicar l’objectiu de la visita i el material que es vol consultar, per assegurar-se de la disponibilitat d’aquest material a l’herbari.
 • Abans de la visita, consulteu si us plau les normes sobre les consultes in situ a l’herbari.
 • L’horari de visita és de dilluns a divendres de 8:30 a 15:00. Es poden concertar sessions de treball fora d’aquest horari si es demana amb antelació.
 • L’estudi dels espècimens es realitzarà a la sala de consulta que està equipada amb lupes, endolls i xarxa Wi-Fi.
 • No hi ha servei de restaurant a les instal·lacions de l’IBB ni a les immediacions, però sí màquina expenedora de menjar i begudes calentes i fredes. També es disposa d’una sala de menjador amb estris de cuina i microones.
 • A la pàgina de localització podeu consultar com arribar fins a l’IBB.
Sol·licitud de préstecs
 • L’herbari BC només admet sol·licituds de préstec que provinguin d’institucions científiques reconegudes.
 • La petició cal fer-la per escrit mitjançant una carta formal del conservador o director de la institució que es farà càrrec de la correcta conservació i devolució del material, ja sigui per correu electrònic (nibanez@ibb.csic.es) o per correu ordinari (Pg. Migdia s/n, 08030 Barcelona).
 • A la sol·licitud ha de constar el nom de l’investigador que ha de treballar amb el material. Es important indicar també l’objectiu del treball que es vol realitzar, els tàxons que es demanen i l’àrea geogràfica d’interès.
 • El conservador de l’herbari BC es reserva el dret de no atendre aquelles peticions que no ofereixin les garanties necessàries.
 • Consulteu si us plau les normes sobre els préstecs abans de fer la petició de material.
 • Cal tenir en compte que els herbaris històrics (excepte la col·lecció Sennen) i els tipus nomenclaturals estan exclosos de préstec.
Sol·licitud d’imatges
 • La petició d’imatges es realitza al conservador de l’herbari BC, la Dra. Neus Ibáñez, via correu electrònic (nibanez@ibb.csic.es).
 • A la sol·licitud ha de constar l’objectiu del treball que es vol realitzar, els tàxons que es demanen i l’àrea geogràfica d’interès. En el cas de fer una petició d’un nombre elevat d’imatges, el conservador es reserva el dret de denegar-la.
 • Abans de fer la sol·licitud és recomanable consultar les imatges que es troben disponibles en línia.
 • L’ús comercial i de redistribució d’aquestes imatges requereix el consentiment explícit del conservador de l’herbari BC i només podran ser utilitzades amb motiu de recerca i en publicacions científiques. Les imatges utilitzades s’hauran de designar amb l’acrònim BC i en el copyright s’ha de fer constar de manera inequívoca “© Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona). Reproducció autoritzada”.
 • De tota publicació en què apareguin imatges d’espècimens de l’herbari, se n’han de lliurar dos exemplars de cada edició a la biblioteca de l’IBB.
Mostrejos destructius
 • La sol·licitud del permís de mostrejos destructius ha de justificar-se degudament tot indicant la seva finalitat i la quantitat estimada i naturalesa del material que es vol separar. La decisió final sobre aquest mostreig correspon al conservador del herbari que expedirà els permisos pertinents per escrit i per avançat.
 • L’investigador sol·licitant haurà de firmar l’autorització assumint així tots els apartats de la normativa que inclou.
 • Cal tenir en compte que el mostreig destructiu de material d’herbari hauria de ser una excepció i mai una norma; caldrà, per tant, avaluar sempre prèviament si existeixen altres fonts de material.
 • No es permet la retirada de material en els tipus nomenclaturals o en aquells tàxons que estiguin representats a l’herbari per poques mostres.
 • La política de l’IBB sobre aquest tipus de mostrejos segueix la normativa aprovada a la sessió ordinària de l’Assemblea general de l’Associación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) del 23 de novembre de 2012.2