SERVEIS: CERTIBB

L’Institut Botànic de Barcelona ofereix un servei de certificacions (Certibb) que realitza anàlisis i consultoria a nivell particular i per a empreses que ho sol·licitin. Per a donar suport a aquest servei,  l’IBB compta amb científics i tècnics d’experiència provada, un herbari de referència amb 800.000 plecs, una biblioteca especialitzada, laboratoris completament equipats i vivers propis.

Certibb ofereix els serveis següents:

    • Formació i assessorament metodològic en tècniques d’anàlisi genètica i investigació bàsica (sistemàtica, taxonomia, biologia de la conservació, citogenètica, etnobotànica) i aplicada (sectors alimentari, farmacèutic i industrial) per a membres d’empreses, universitats i centres d’investigació.
    • Col·laboració en projectes d’investigació, coordinació tècnica, suport científic i seguiment de projectes d’I+D+i de cara a assolir els objectius establerts.
    • Assessorament en identificacions, usos i propietats de plantes i en temes relacionats amb la conservació i el medi ambient: impacte d’espècies invasores, viabilitat poblacional d’espècies amenaçades, estratègies de conservació i estudis d’impacte ambiental.
    • Tècniques de genotipat per a valorar les característiques genètiques de poblacions,  races, varietats i llinatges de plantes.
    • Diagnosi d’espècies, que permeti detectar i identificar els ingredients que formen part d’un aliment o la composició de un medicament d’origen vegetal i les seves proporcions en diversos preparats.