Informació institucional

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) és un centre mixt format pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Ajuntament de Barcelona, representat en aquest cas pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Actualment, l’IBB es regeix pel conveni signat pel CSIC i l’Ajuntament amb data de 5 de juliol de 2008, que té una validesa de 10 anys. Segons aquest conveni, l’objectiu fonamental de l’IBB és promoure la investigació de qualitat en les diverses branques de la botànica, amb els objectius bàsics següents:

  • Contribuir a l’avenç de la investigació i del desenvolupament tecnològic en totes les branques de la botànica, d’acord amb les directrius establertes en els successius plans estratègics de l’IBB.
  • Prestar assessorament científic al Jardí Botànic de Barcelona.
  • Formar personal investigador i donar suport a la docència de postgrau.
  • Coordinar els serveis generals i d’instrumentació per a un millor aprofitament dels recursos ja existents i aquells altres que es poden aconseguir després de l’aplicació del present conveni.
  • Potenciar les relacions amb altres centres nacionals i internacionals.
  • Col·laborar amb les administracions públiques i contribuir al progrés de la indústria mitjançant la transferència de coneixement i de resultats de la investigació.

La gestió de l’IBB s’organitza d’acord amb els òrgans de govern següents:

  • Òrgan Rector: Comissió Rectora, integrada per dos representants del CSIC, dos de l’Ajuntament, el Director i el Gerent de l’IBB.
  • Òrgans de Direcció i Gestió: Junta de l’IBB (formada pel director, el vice-director, els caps de línia, el gerent i els representants del Personal Laboral), Director, Vice-Director i Gerent.
  • Òrgans d’Assessorament: Claustre Científic (constituit pel personal investigador doctor) i Comitè d’Assessorament Extern (format per investigadors de reconeguda vàlua en l’àmbit de la botànica).

Actualment, el director de l’IBB és el Dr. Jesús Gómez-Zurita i la vice-Directora la Dra. Neus Nualart. Els actuals caps de línia són el Dr. Jordi López-Pujol (Biodiversitat, biogeografia i conservació vegetal) i el Dr. Gerard Talavera (Biologia evolutiva i ecologia) i els representats de personal són el Dr. Jaume Pellicer i la Dra. Neus Ibáñez.