Serveis de la biblioteca

 
Consulta a sala
 • La biblioteca de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) compta amb 12 llocs de lectura a disposició dels usuaris per a la consulta del seu fons bibliogràfic. La majoria del fons es troba en accés lliure, encara que alguns documents com tesis doctorals no publicades, títols de revistes amb baix nombre de consultes o el fons antic es troben emmagatzemats en dipòsit. Per a consultar-los ha de comunicar-ho al personal bibliotecari.
 • Les monografies d’accés lliure es troben ordenades per matèries (CDU) i les revistes per ordre alfabètic. És possible consultar la disponibilitat dels títols i la seva signatura en el catàleg en línia de la Xarxa de Biblioteques del CSIC.
 • La sala de consulta de la biblioteca disposa, a més, de dos ordinadors amb accés a internet i Wi-fi per als seus usuaris.
 • La consulta del fons antic requereix el compliment d’una normativa específica.
Préstec personal
 • El servei de préstec personal està a disposició de tots els seus usuaris, hi pertanyin o no. Per a utilitzar-lo cal estar donat d’alta a la base de dades d’usuaris de la Xarxa de Biblioteques del CSIC. Si no és el cas, haurà d’omplir un formulari que se li proporcionarà a la pròpia biblioteca i ensenyar un document identificatiu (DNI o similar).
 • Gran part del fons de la biblioteca és prestable. No obstant això, hi ha alguns materials exempts de préstec com monografies assenyalades amb un punt vermell, revistes, fons antic, mapes, tesis doctorals no publicades i microfitxes.
 • Per a més informació podeu consultar la normativa de préstec de la biblioteca.
Préstec interbibliotecari
 • Aquest servei es presta únicament als usuaris de l’IBB. El préstec interbibliotecari permet obtenir documents originals o reproduccions de llibres i revistes que no es troben entre els fons del centre. Per a sol·licitar-ho cal dirigir-se a la biblioteca amb la referència del document desitjat.
 • Per a més informació, Xarxa de biblioteques del CSIC.
Reproducció
 • La biblioteca disposa de fotocopiadora i escàner perquè l’usuari faci reproduccions de monografies o publicacions seriades. Per a la seva utilització ha de dirigir-se al personal bibliotecari.
 • Així mateix, els usuaris podran utilitzar càmeres pròpies per a realitzar fotografies sense flaix, sempre que siguin per a ús privat.
 • En els casos del fons antic, làmines o altres fons fràgils, només podran realitzar-se reproduccions mitjançant l’escàner que es troba instal·lat a la biblioteca amb aquesta finalitat.
 • L’usuari estarà subjecte en tot moment al compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Per a difondre públicament les reproduccions d’imatges, pot contactar amb la biblioteca.
 • Tarifes i normativa de reproducció.
Consultes PAPI
 • El servei PAPI permet accedir als recursos electrònics del CSIC, com son bases de dades, revistes electròniques amb subscripció, etc., des de qualsevol lloc amb connexió a internet sense que hagi de ser necessàriament un centre CSIC. Per sol·licitar l’alta ompli el següent formulari web dins la Intranet Corporativa del CSIC. Termes i condicions de la sol·licitud d’alta i ús del servei Papi:
 • Perquè sigui efectiva la petició, el sol·licitant ha d’estar donat d’alta a la intranet del CSIC.
 • El Servei PAPI està destinat exclusivament al personal que treballa en centres del CSIC, propis o mixtes, i manté una relació laboral (s’inclouen els becaris) amb els mateixos, ja sigui de forma permanent o temporal. No es proporcionarà aquest servei al personal de les unitats associades.
 • La sol·licitud d’alta al servei PAPI suposa un compromís d’acceptació de les condicions d’ús que figuren en les llicències de les Revistes Electròniques i Bases de Dades contractades pel CSIC (Veure resum de les condicions d’ús).
 • Aquest és un servei personal, el nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles i l’usuari es compromet a custodiar-ne la confidencialitat i, en cap cas, proporcionar-los a terceres persones.
Digital CSIC
 • Digital CSIC és el repositori institucional del CSIC, a través del qual s’organitza, s’arxiva, es preserva i es difon la producció intel·lectual resultant de l’activitat investigadora del CSIC.
 • La biblioteca s’encarrega de l’arxiu delegat dels treballs recents i retrospectives dels investigadors de l’IBB. Per a això realitza un seguiment de la producció científica del personal del centre, crea registres normalitzats dels treballs a Digital CSIC i, si les polítiques editorials ho permeten, diposita el text complet d’aquests treballs.
 • Des de la Biblioteca se sol·liciten també els permisos editorials necessaris per a publicar treballs en Digital CSIC quan les normes editorials no són clares sobre aquest tema.
 • A més, la biblioteca assessora als seus investigadors sobre les polítiques d’accés obert que han de complir per tal d’obtenir ajudes a la recerca, sobretot pel que fa a el programa de la Unió Europea Horitzó 2020.
Consultes i suggeriments de compra
 • Si busca orientació bibliogràfica sobre botànica o temes relacionats pot posar-se en contacte amb la biblioteca. Procurarem proporcionar-li llistats amb diverses fonts d’informació. En el cas que entre els nostres fons no es trobin els documents que necessiti, intentarem redirigir-li a un altre centre en el qual puguin resoldre els seus dubtes.
 • També pot fer-nos arribar peticions de compra.
Queixes i suggerències
 • Per a queixes i suggeriments relacionats amb la prestació del servei, a través de la seu electrònica del CSIC.