Site Loader

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU) – MECD. BUSQUEM CANDIDATS

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 16 de gener a 3 de febrer de 2017 a les 14:00 h

Contacteu amb nosaltres abans del 27 de gener per a poder preparar una bona sol·licitud!

El grup de recerca EtnoBioFic, format per investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB) i de la Universitat de Barcelona (UB) busca un/a titulat/da en:
  • Biologia, Biologia Ambiental, Bioquimica, Biotecnologia, Ciències Ambientals,
  • Ciències Biomèdiques, Farmàcia o afins
per a un contracte FPU a Barcelona en el camp de la biologia evolutiva de plantes, amb especial èmfasi en l’estudi de l’evolució, a nivell genòmic i epigenòmic, de l’ADN repetitiu del genoma i en particular de l’ADN ribosòmic, de les regions telomèriques i dels cromosomes B. El projecte se centrarà principalment en l’anàlisi bioinformàtica de dades de NGS i es complementarà amb altres aproximacions dels camps de la biologia i citogenètica moleculars (incloent tècniques de cariologia, citogenètica molecular, citometria de flux o microscopia de fluorescència, entre d’altres).  
citogenetica
Nuclis interfàsics mostrant els loci de rDNA 5S i 35S colocalitzats a Artemisia (Garcia et al. 2009; DOI 10.1007/s00412-008-0179-z )
 

Busquem una persona motivada per a la investigació i interessada en adquirir competències docents universitàries, per a sol·licitar un contracte de Formació de Professorat Universitari (FPU) per a la propera convocatòria, possiblement imminent (la passada convocatòria va sortir el 27 de novembre de 2015).

Etnobiofic és un grup pluridisciplinar i molt actiu, amb una llarga trajectòria investigadora, una dilatada experiència en la formació de doctors i una elevada productivitat científica. Podeu trobar més detalls a www.etnobiofic.cat.

Requisits*:

  • Els sol·licitants hauran d’acreditar que es troben en possessió del títol de grau i que estan matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2016-2017 o en possessió del títol de màster o bé estar matriculats en el curs 2016-2017 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2017-2018.
  • És necessari un expedient acadèmic superior a 8 en el grau i a 8,5 en el màster.
  • Són desitjables un bon nivell d’anglès i coneixements en bioinformàtica.
Durada i dotació*:
  • La durada màxima serà de 4 anys, excepte per a persones amb discapacitat que serà de 6 anys. Els contractes predoctorals tindran una durada anual, prorrogable per períodes anuals, previ l’informe favorable de la comissió de doctorat.
  • La data prevista per a l’inici de la incorporació dels beneficiaris s’haurà de produir abans de l’1 de novembre del 2017 (i com a molt aviat, cap al juny de 2017, quan es resolgui la convocatòria).
  • El sou serà de 1.173 € mensuals més dues pagues extres cada any.

Criteris d’avaluació*:

Primera fase: s’efectuarà amb el criteri exclusiu de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic dins de l’àrea de l’ANEP a la que el sol·licitant hagi optat concórrer.

Segona fase: la valoració de mèrits dels candidats, de 0 a 6 punts, serà realitzada per un comitè d’avaluació de l’ANECA, que només tindrà en compte els mèrits presentats pels sol·licitants d’acord amb els següents criteris:

  • Interès científic i qualitat del projecte formatiu (fins a 0,5 punts).
  • CV del sol·licitant (fins a 2 punts).
  • CV del director de tesi (fins a 2,5 punts).
  • Activitat investigadora del grup receptor dels darrers 5 anys (fins a 1 punt).

Els candidats estrangers amb llengua materna diferent de l’espanyol o català han d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud estar en possessió de l’acreditació del B2 d’espanyol o de català, excepte els candidats que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o màster en català o en castellà.

Tota la informació relativa a la convocatòria de 2015 es pot trobar a: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2015.html

Previsiblement, la nova convocatòria s’anunciarà a http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/formacion

Els interessats escriviu a: Sònia Garcia Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB). Passeig del Migdia s. n. 08038 Barcelona. Email: soniagarcia@ibb.csic.es; sphaeromeria@gmail.com

CONTACTEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER A PODER PREPARAR LA SOL·LICITUD ADEQUADAMENT!

Preguem que s’abstinguin d’enviar informació aquells candidats que no compleixin amb els requisits especificats.

(*) Dades basades en la convocatòria FPU 2015. Pot haver-hi alguns canvis en la nova convocatòria.

 

Autora: Sònia Garcia

Actualitat

Finalització del procés de selecció de la Direcció de l’Institut Botànic de Barcelona per als propers quatre anys, segons el Reglament de Règim Intern de l’IBB com a centre mixt del CSIC i l’Ajuntament de Barcelona.

Nou director amb data del 13/12/2022: Jesús Gómez-Zurita Frau.

Consulta aquí el projecte de direcció.

Catàleg de tipus nomenclaturals

Esdeveniments

Butlletí de notícies