Entomologia i interaccions insecte-planta

L’interès principal d’aquest grup de recerca és l’estudi de la biodiversitat en qualsevol de les seves vessants, des de les més descriptives a les més dirigides a l’estudi de processos, centrant-se en la recerca en grups d’insectes amb una estreta relació amb les plantes, incloent fitòfags i pol·linitzadors.

L’activitat científica del grup combina aproximacions multidisciplinàries per a la seva recerca, generant dades moleculars per a estudis taxonòmics, filogenètics, genòmics i filogeogràfics. D’aquesta manera s’obtenen dades de camp, d’interaccions i de distribució per a descobrir i descriure noves espècies, per a la modelització de nínxol i altres dades ecològiques i per al monitoratge espacio-temporal de poblacions. L’activitat del grup també està associada a un recurs de recerca molt rellevant: la col·lecció de teixits i ADN d’insectes, sent de particular importància la col·lecció d’espècies de papallones migratòries i afrotropicals i de crisomèlids de tot el món, amb èmfasi a diferents regions dels tròpics.

 
Objectius del grup de recerca

Les línies de recerca cobreixen a l’actualitat diverses qüestions fonamentals:

  • Aprofundir en la taxonomia, la classificació i la descripció de la biodiversitat de diferents grups d’insectes.
  • Estudiar l’evolució i la biogeografia històrica de papallones diürnes i coleòpters crisomèlids en diferents nivells taxonòmics i àmbits geogràfics, amb l’objectiu d’entendre tant la seva diversificació com els processos d’especiació i contribuir també a la seva sistemàtica i conservació.
  • Estudiar l’ecologia del moviment, les dinàmiques de poblacions i l’evolució genòmica del comportament migratori en insectes, amb un particular èmfasi en l’estudi de les papallones diürnes.
  • Estudiar l’ecologia tròfica d’herbívors a partir de treball de camp i experimental, el diagnòstic molecular de dietes mitjançant metabarcoding i mètodes filogenètics o l’anàlisi de pol·len i altres restes vegetals.
Projectes en curs

  • BAG. Evolutionary, taphonomic and palaeoecological study of resin-embedded organisms. – DESY Photon Science (BAG-20220731 EC)
  • ENTOMIGROME. Genómica y ecología del comportamiento migratorio en insectos. – Agencia Estatal de Investigación-Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-117739GA-I00)
  • INBE. The flowering plant success – INfluence of BEetles – Secretaria d’Universitats i Recerca (Generalitat de Catalunya) – AGAUR (2020BP-00015)
  • An interdisciplinary scheme to advance in the field of ecology and evolution of insect migration – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (LINKA20399).