Consultes en línia

Les col·leccions de l’herbari BC de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) s’informatitzen, georeferencien i digitalitzen per a la seva posterior consulta en línia. Actualment, la quantitat de plecs i mostres d’herbari disponibles a Internet és de 162.299 registres. La majoria d’espècimens tenen indicació de país i més del 75 % provenen de la península Ibèrica o del Marroc. Les col·leccions disponibles són les següents (en negreta aquelles col·leccions disponibles en la seva totalitat):

 
Col·leccions Nombre de plecs Nombre d’imatges
Herbari general 123.532 4.825
Col·leccions històriques Bernades 800 10
Cadevall 8.240 26
Costa 11 11
Hieraciotheca 2.108 6
Francesc Bolòs 3.614 3.621
Trèmols 3.494 8
SBB 1.203 4
ICHN 1.202 1
Ruiz & Pavón 693 309
Sennen 1.936 513
Vayreda 163 26
Altres col·leccions Cuatrecasas 416 391
Espermoteca 535
Xiloteca 145
Herbari de líquens Liquenoteca general 3.913 2
Liquenoteca Werner 493 28
Liquenoteca Llenas 324
Caliciales Exsiccatae 199

Aquests plecs són disponibles en part o en la seva totalitat a tres portals web: GBIF, JSTOR i BioExplora (en dues modalitats).

 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 • GBIF és una iniciativa internacional amb l’objectiu de posar en línia de manera gratuïta tota la informació disponible sobre la biodiversitat de tot el món. Aquesta xarxa actua només com a servidor de tots aquests registres, ja que les dades sempre es mantenen sota control de la institució d’origen, que és qui decideix quina precisió geogràfica i quines dades posa a disposició dels usuaris.
 • L’herbari BC participa en aquesta xarxa des de 2006 i cada any fa una nova exportació de dades.
 • Les dades es troben allotjades al servidor del node espanyol de GBIF mitjançant la plataforma IPT (Integrated Publishing Toolkit) agrupats en dos datasets, un per a plantes vasculars i un altre per a líquens.
 • Es poden consultar totes les dades d’aquestes tres col·leccions en el portal nacional o internacional de GBIF. Aquestes dades es troben sota llicència Open Data Commons Attribution License.
Global Plants on Jstor
 • JSTOR és la base de dades més gran del món de plecs tipus digitalitzats (amb quasi 3 milions d’imatges) i un lloc per a la investigació científica internacional i la col·laboració.
 • L’herbari BC hi participa gràcies a dos projectes finançats per la Fundació Andrew M. Mellon, una entitat americana sense ànim de lucre. Aquests projectes formaven part del GPI (Global Plants Initiative), una iniciativa internacional amb l’objectiu de crear una biblioteca digital de recursos botànics acadèmics. Es va participar als projectes API (African Plants Initiative) durant el 2007 i 2008 i LAPI (Latin American Plants Initiative) durant el 2010, que van consistir en la digitalització de plecs tipus o d’interès taxonòmic i de documents associats d’Àfrica i Amèrica Llatina respectivament.
 • Les imatges obtingudes en aquests projectes, 2.179, poden consultar-se al portal JSTOR.
 • En aquest mateix portal també es poden consultar 168 documents de l’arxiu Cuatrecasas.
Col·leccions obertes
 • Col·leccions obertes és una aplicació integrada al portal Bioexplora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
 • Aquesta aplicació permet buscar i consultar només en els espècimens registrats i informatitzats del fons patrimonial de les diferents col·leccions zoològiques, geològiques i botàniques de les que disposa el Museu.
 • Els continguts s’actualitzen de forma periòdica, al mateix temps que a GBIF.
Taxo & Map
 • Taxo & Map és una aplicació integrada al portal Bioexplora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
 • Està dissenyat per a la immersió en les dades de les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i ofereix unes opcions de consulta complementàries a les proporcionades per altres vies.
 • Permet consultar els mateixos espècimens que actualment es troben a GBIF però amb una estratègia inversa. En primer lloc, es visualitza tota la informació i a partir d’allà l’usuari practica moviments de zoom i desplaçaments en l’àmbit geogràfic i taxonòmic fins seleccionar les dades que desitja observar o exportar.
Catàleg de tipus nomenclaturals
 • El catàleg de tipus nomenclaturals és un cercador desenvolupat per l’IBB per posar a l’abast del públic part de l’herbari BC.
 • Actualment el catàleg permet accedir a un 40% dels 10.000 plecs tipus que s’estima que es conserven a l’herbari BC. S’espera fer actualitzacions periòdiques del catàleg.
 • El cercador permet buscar els plecs per gènere, espècie, infraespècie, recol·lector i país i per a cada plec dona informació sobre la família, localitat de procedència, exsiccata, etc., s’obtenen les imatges digitalitzades i s’enllaça el plec a la base de dades de biodiversitat GBIF.