Genòmica evolutiva de plantes i etnobotànica

La investigació del grup té dos focus d’interès: d’una banda, estudiar els canvis que esdevenen en el genoma vegetal interpretats en un context evolutiu, i de l’altra, l’estudi del coneixement tradicional de les plantes. El grup IBB-CSIC el formen dues Científiques Titulars, dos investigadors Ramón y Cajal, dos investigadors contractats postdoctorals, dos contractats predoctorals i un tècnic de Garantia Juvenil. Els membres d’aquest grup treballen en estreta col·laboració amb investigadors del Laboratori de Botànica (Unitat associada al CSIC) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, així com amb nombrosos grups nacionals i internacionals (www.etnobiofic.cat).

 
Objectiu general:

Dins de la primera línia d’investigació es duen a terme aproximacions enfocades a entendre la diversitat vegetal existent en espècies silvestres de plantes no-model i espècies cultivades d’interès econòmic. Es caracteritzen els genomes i s’estudien els processos que hi tenen lloc i que constitueixen el motor de l’evolució. A la segona línia ens centrem en l’estudi d’agroecosistemes, etnoflora i coneixement tradicional. Tractem de recollir el saber popular sobre els usos de plantes amb la finalitat de preservar aquest patrimoni i de constituir la base d’investigacions sobre l’obtenció de nous medicaments i aliments. Les dades procedents de les dues línies s’integren en estudis multidisciplinaris en espècies de rellevància biocultural i sanitària.

Objectius específics:

En el camp de la diversitat vegetal i evolució del genoma:
  • Investigar la diversitat vegetal integrant dades procedents d’aproximacions fenotípiques (incloent morfometria geomètrica), cariològiques, citogenètiques, genòmiques i filogenòmiques.
  • Reconstruir la història filogenètica de determinats grups de plantes i analitzar els factors clau que intervenen en l’evolució de les espècies.
  • Analitzar la base genètica subjacent a les novetats morfològiques de les plantes i a la seva diversificació (estudis d’evo-devo).
  • Estudiar la variabilitat poblacional de les espècies vegetals des d’un punt de vista multidisciplinari (genètic, morfològic i fitoquímic) amb la finalitat de conservar i aprofitar de manera sostenible aquesta diversitat.
  • Investigar els models d’evolució molecular i organització de l’ADN ribosòmic.
  • Investigar els processos i mecanismes que promouen l’obesitat genòmica en plantes mitjançant l’anàlisi de l’ADN repetitiu.
  • Estudiar la variabilitat de la mida del genoma en relació amb paràmetres ecològics, cariològics, morfològics i evolutius de les espècies.
  • Avaluar l’impacte de processos com la disploïdia, la poliploïdia, l’activitat dels elements transposables i d’altres elements repetitius en la composició i evolució dels genomes.
  • Analitzar les bases genòmiques que poden explicar la capacitat invasora dels ecosistemes que presenten algunes espècies de plantes.
  • Mantenir i analitzar bases de dades cariològiques i citogenètiques creades pel nostre grup (asteraceaegenomesize.com, www.plantrdnadatabase.com, www.bchrom.csic.es, www.sexchrom.csic.es,), abastant una gran quantitat d’espècies, com a eina per a una comprensió global de els processos evolutius a nivell del genoma.
   

  En el camp de l’etnobotànica:

  • Dur a terme estudis etnoflorístics en els territoris de parla catalana, incloent tots els usos de les plantes (medicinal, alimentari i altres usos) i realitzar estudis de fitonímia.
  • Analitzar amb enfocaments i abasts diversos les dades obtingudes en les prospeccions etnobotàniques en els territoris esmentats, incloent metanàlisis temàtiques en diversos territoris o en tots ells i comparacions amb altres àrees.
  • Estudiar la diversitat dels agroecosistemes i dels mercats urbans i el coneixement tradicional associat.
  • Estudiar les races locals d’algunes espècies cultivades amb la finalitat de conservar i de preservar el coneixement tradicional associat.
  • Incrementar el contingut de la base de dades etnobotanica.cat creada pel nostre grup i convertir-la en un recurs obert a la societat.
  • Estudiar els usos tradicionals de Cannabis en la seva àrea de distribució per a possibles utilitats, especialment de les varietats ancestrals, i generar una base de dades amb tota la informació etnobotànica pròpia i aliena sobre Cannabis.
  • Relacionar les dades etnobotàniques amb les dades morfològiques, bioquímiques, fitoquímiques i de variabilitat genètica d’alguns casos d’estudi, unint les dues línies de recerca amb la finalitat de preservar el coneixement i obrir investigacions destinades a desenvolupar nous medicaments o altres productes útils.