Liquenoteca general

La liquenoteca general consta, aproximadament, d’unes 5.000 mostres. Aquestes es conserven en sobres enganxats en cartolines que s’ordenen alfabèticament per gènere i espècie. A més, es troben classificades segons el lloc de recol·lecció. Existeixen unes 700 mostres que resten pendents d’intercalar, fruit de diverses donacions i de material recol·lectat per Pius Font i Quer, Pere Palau Ferrer i Xavier Llimona entre d’altres.

Inclou espècimens recol·lectats d’arreu d’Europa i del nord d’Àfrica entre mitjans del segle XIX i l’actualitat. Els recol·lectors principals són Xavier Llimona, Pere Aymerich i Gösta Kjellmert. A més, conté les exsiccatae de principis del segle XX de Lichenes Bohemiae de Vaklav Kotak i Kryptogamae Germaniae, Austriae et Helvetiae Exsiccatae d’Emil Friedrich August Walther Migula.

La col·lecció es troba totalment ordenada i informatitzada amb excepció de les mostres pendents d’intercalar. Actualment la base de dades conté 2.841 mostres. Cal tenir en compte que algunes d’aquestes mostres inclouen més d’un tàxon i per tant el nombre d’espècimens és superior. En concret, en aquestes mostres hi ha un total de 3.913 exemplars de líquens diferents.

Es tracta d’una col·lecció en creixement continu gràcies tant a les recol·leccions portades a terme pel personal de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) com a les donacions d’investigadors d’altres institucions.

 
Consulta en línia
 

Aquesta col·lecció es troba disponible a GBIF en el següent enllaç (data d’exportació: novembre de 2019). Tots els plecs intercalats i determinats es troben disponibles en aquest portal.

  • 3.913 espècimens (87,27%)
  • 1 espècimen tipus
  • 2 espècimens amb imatges (0,04%)
  • 2.207 espècimens amb coordenades geogràfiques (44,14%)