Facebook Twitter Instagram Youtube

Mostrejos destructius


Les col·leccions de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) es mantenen amb la finalitat de compatibilitzar la seva conservació amb el seu ús per a la investigació científica. La intenció doncs és facilitar l’obtenció de mostres per a la recerca quan sigui necessari. Per garantir la conservació dels espècimens, les peticions corresponents a mostrejos destructius s’avaluaran cas per cas.

La sol·licitud del permís de mostrejos destructius ha de justificar-se degudament tot indicant la seva finalitat i la quantitat estimada i naturalesa del material que es vol separar. La decisió final sobre aquest mostreig correspon al conservador del herbari que expedirà els permisos pertinents per escrit i per avançat. L’investigador sol·licitant haurà de firmar l’autorització assumint així tots els apartats de la normativa que inclou.

Cal tenir en compte que el mostreig destructiu de material d’herbari hauria de ser una excepció i mai una norma; caldrà, per tant, avaluar sempre prèviament si existeixen altres fonts de material. No es permet la retirada de material en els tipus nomenclaturals o en aquells tàxons que estiguin representats a l’herbari per poques mostres. La política de l’IBB sobre aquest tipus de mostrejos segueix la normativa aprovada a la sessió ordinària de l’Assemblea general de l’Associación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) del 23 de novembre de 2012.