Facebook Twitter Instagram Youtube

Condicions d’accés i reproducció


Tota la documentació és de lliure accés excepte la que conté dades de caràcter personal que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones (Llei 10/2001, d’arxius i documents, DOGC núm 3437, de 2001.07.24, Normativa Tècnica per a la Protecció de dades de caràcter personal en suport paper a l’Ajuntament de Barcelona, 2011.03.03 i Reglament d’Accés a la Documentació Municipal, BOPB de 2014.08.11). Es requereix autorització expressa de la direcció del centre per a la consulta d’aquests documents.

Les condicions de reproducció estan subjectes a l’estat de conservació dels documents i al que estableix la normativa de propietat intel·lectual.